Användarvillkor

Allmänna villkor för Camigos tjänster
Nedan beskrivs de Allmänna villkor under vilka Camigo erbjuder sina tjänster. Om mer specifika villkor (”Särskilda villkor”) skulle gälla, kommer ni alltid att informeras om detta i samtal med oss, samt erhålla en bekräftelse skriftligen via e-post. De villkor som ni kommer överens om i ert samtal kan vara mer specifika än de beskrivna nedan och går före dessa Allmänna villkor vid eventuell konflikt. Konsumentlagstiftningen är tvingande. Det innebär att dessa Allmänna villkor aldrig kan försätta er i en sämre position än vad som följer av lag.

Avtalsparter
Tjänsteleverantör
Camigo AB
Organisationsnummer: 559360-8424
Kontakt@Camigo.se
+4610 – 182 82 82
Postadress: Camigo AB, c/o Victoria Vårdfastigheter AB, Fridhemsvägen 2, 217 74 Malmö
www.Camigo.se

Tjänstemottagare
Kunden är den person för vilken tjänsten utförs (”Kund”). Tjänsten kan beställas av Kunden men också av Kundens anhöriga eller en bekant (”Beställare”). Parterna i dessa Allmänna villkor är Camigo AB (”Camigo”) och Beställaren. 

Tjänsteleverantör
Tjänsten utförs av Camigo eller av en tjänsteleverantör på uppdrag av Camigo. Camigo har rätt att själv utföra Tjänsten eller att använda underleverantörer för att utföra Tjänsten. Varje tjänsteleverantör har på Camigos uppdrag åtagit sig att följa Camigos allmänna riktlinjer och verkar under tystnadsplikt. Genom att beställa Tjänsten förbinder sig Beställaren till att följa dessa Allmänna villkor.

Tjänsten
Camigo tillhandahåller icke-medicinska, icke- finansiella tjänster som exempelvis hjälp i samband med aktiviteter såsom promenader, matlagning, städning, hjälp med vardagssysslor, trädgårdsarbete och tjänster som upprätthåller och/eller bidrar till Kundens fysiska och/eller mentala funktionsförmåga (”Tjänsten”). Tjänsten skräddarsys efter Kundens behov tillsammans med denne och, om så önskas, dennes närstående. Om Tjänsten ska kunna anpassas efter Kundens fysiska och psykiska förutsättningar så behöver Camigo inhämta ett samtycke från Kunden om sådana anpassningar innebär att känsliga personuppgifter behandlas. Samtycke kommer efterfrågas i samband med att avtal ingås. Om inget samtycke ges, kan Tjänsten inte individanpassas i samma utsträckning. Karaktären på Tjänsten beskrivs närmare på vår hemsida. 

Den fysiska person som utför Tjänsten för Kundens räkning (”Utförare”), har inte en yrkeskvalifikation inom social- och hälsovård. Utföraren är inte anställd av Camigo med särskild yrkeskompetens. Inte heller har Utföraren en särskild utbildning för enskilda områden såsom trädgårdsarbete, IT eller liknande uppgifter som ni som Beställare annars förutsätter att en yrkeskunnig person har kunskap för. Därmed utför Utföraren inte vård eller medicinska ingrepp under ett tjänstebesök och personen ska inte heller ges i uppdrag av Beställaren att utföra ekonomiska tjänster såsom bankärenden eller annars ges tillgång till inloggningsuppgifter eller liknande. 

Om er ångerrätt, prova-på-träff och tidsgaranti
Bindande avtal mellan Camigo och er uppstår efter att ni fått skriftlig bekräftelse på vårt samtal, vilket skickas ut efter att vi avslutat samtalet. Vid beställning av Tjänsten gäller lagen om ångerrätt vid distansavtal. Det innebär att ni två (2) veckor efter att avtal ingåtts har möjlighet att ångra er, utan att några kostnader uppkommer om ni inte särskilt uttryckt att ni önskar att Tjänsten påbörjas under ångerfristen. Om ni vill utnyttja ångerrätten måste ni kontakta Camigo inom två (2) veckor från det att vi skickat den skriftliga bekräftelsen på kontakt@Camigo.se. Hör av er direkt till oss om ni skulle sakna en skriftlig bekräftelse efter vårt samtal. Det finns ett särskilt formulär ni kan använda för att utnyttja ångerrätten. Mer information om ångerrätten hittar ni på Konsumentverkets hemsida.

Camigo lägger mycket tid, noggrannhet och resurser på att välja ut rätt Utförare för just er. När rätt Utförare identifierats, bokas en första kostnadsfri träff in med Utföraren. Den första träffen är helt kostnadsfri upp till och med 60 minuter. Urvalsarbetet påbörjas direkt efter vårt samtal där vi kommer överens om att välja ut en Utförare. 

Vanligtvis tar det oss ca en vecka för att välja ut rätt Utförare för er, men om vi inte har en person redo att presentera för er inom två (2) veckor efter vårt samtal kan ni välja att avsluta vårt samarbete utan någon avbokningsavgift. Denna rätt att säga upp avtalet utan kostnad för er om vi inte hittar rätt Utförare gäller utöver ångerrätten som tillkommer er enligt lag. 

Utvärderingsperiod & reklamation
Den dagen ni träffar er Utförare för er första träff så påbörjas en utvärderingsperiod på två (2) veckor för att ni i lugn och ro ska kunna känna efter att allt känns bra. Om ni under denna tvåveckorsperiod vill be oss välja ut en ny kandidat eller ändra ert upplägg är det viktigt att ni meddelar oss skriftligen via e-post inom två (2) veckor, räknat från er första träff, på kontakt@Camigo.se

Efter utvärderingsperioden aktiveras er beställning automatiskt. Avtalet löper då tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på 30 dagar. Om ni under avtalets löptid vill säga upp ert avtal kan ni vända er direkt till Camigo på någon av i dessa Allmänna villkor angivna kontaktuppgifter. 

Ni har rätt att reklamera Tjänsten om ni tycker att den är felaktig. En reklamation ska göras inom skälig tid från det att ni märkt eller borde ha märkt felet till kontakt@Camigo.se eller Camigo AB, c/o Victoria Vårdfastigheter AB, Fridhemsvägen 2, 217 74 Malmö. Ni har under vissa förutsättningar rätt att hålla inne betalning, begära avhjälpande, begära prisavdrag eller häva avtalet med anledning av ett fel i Tjänsten som inte beror på er. Enligt lag har ni tre (3) års reklamationsrätt, vilket innebär att er rätt att reklamera förfaller tre (3) år efter att ni märkt eller borde ha märkt felet. 

Fakturering & pris
Vi fakturerar månadsvis i efterskott enligt de timmar som er Utförare har rapporterat som utförda. Betalningen ska ske på förfallodatumet som står angivet på fakturan. Tjänsten är avdragsgill som hushållsnära tjänst, vilket innebär att ni kan tillgodoräkna er rutavdrag för Tjänsten under förutsättning att ni inte redan fullt ut har utnyttjat sådana tjänster och möjligheter. Vi kommer tillsammans, i samtal, fram till vilket upplägg som passar er bäst och ert timpris efter rutavdrag beror på valt upplägg. Upplägg och pris specificeras i era Särskilda villkor, som skickas efter vårt samtal. Prisuppgift kommer därmed lämnas muntligen under vårt samtal samt därefter anges i de Särskilda villkoren. Samtliga priser som anges är inkl. 25 % moms. Det minsta antal timmar som Utföraren rapporterar per tillfälle är två (2) timmar (120 minuter).

Om besöket överskrider den avtalade tiden på Kundens begäran kommer Camigo fakturera för den tid som Utföraren faktiskt utfört Tjänsten. Fakturaavgift kan tillkomma, i övrigt tillkommer inga avgifter.

Fakturan skickas via e-post eller post till den e-postadress eller postadress som Beställaren angett.

Om inget annat anges så förutsätter vi att ni avser utnyttja rutavdrag. Det är ert ansvar att kontrollera hur mycket utrymme för rutavdrag som finns kvar att använda för innevarande år. Camigo drar av rutavdraget på fakturorna, så ni behöver inte agera för att rutavdraget ska utnyttjas. Om Skatteverket av någon anledning inte beviljar utbetalning av begärt belopp, har Camigo rätt att debitera er motsvarande belopp. För mer information om rutavdrag, se www.skatteverket.se

Om betalning uteblir har Camigo rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid utebliven betalning eller om Beställaren på annat sätt bryter mot dessa Allmänna villkor har Camigo även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.  

Avbokning av träff samma dag
Om ni avbokar eller ombokar en överenskommen träff samma dygn (inom 24 timmar) som träffen ska äga rum så har Utföraren rätt att rapportera passet och det kommer faktureras som vanligt. Utföraren och Kunden kan i samförstånd skjuta upp den överenskomna tidpunkten för besöket, men det föreligger ingen skyldighet för Utföraren att göra så. Om Kunden är frånvarande vid den överenskomna tidpunkten för ett tjänstebesök tolkas det som att Tjänsten avbokats inom samma dygn. Vid akut sjukdom eller andra extraordinära situationer så har vi naturligtvis överseende. Detta förutsätter dock att Kunden eller närstående kan uppvisa ett läkarintyg eller motsvarande för Camigo. I händelse av en sådan situation, vänligen kontakta oss på kontakt@Camigo.se så hjälper vi er. 

Om Utföraren som utsetts för Kunden måste omboka besöket uppstår inga kostnader för Beställaren.

En Utförare är inte skyldig att genomföra ett överenskommet kundbesök om denne vid ankomst till Kund upptäcker att Kunden är berusad eller påverkad av något annat rusmedel. Beställaren debiteras dock enligt det planerade besöket. 

Olovligt att be om hjälp av Utföraren utanför Camigos regi
Vi är väldigt måna om våra anställda, de är det viktigaste vi har. Att våra Utförare arbetar lagligt, är försäkrade under passen och har fullt stöd och tillgång till coachning från oss på kontoret är otroligt viktigt. Både för Utförare, er som Beställare/Kund och oss som arbetsgivare. Det är naturligtvis olovligt att be Utföraren att jobba utanför vår regi, och våra Utförare är skyldiga att rapportera detta.

I detta sammanhang är det också viktigt att ni förstår att Tjänsten inte omfattar hälso- och sjukvårdstjänster, övriga medicinska tjänster, ekonomiska tjänster eller tjänster som kan innebära fara för Kund eller Utförare. Utförare är förhindrad att använda verktyg eller redskap som kan innebära skada på person eller sak. 

Försäkring & ansvar
Camigos ansvarsförsäkring kan falla ut och ersätta eventuella skador om Utföraren anses vållande till skadan under ett tjänstebesök och om er hemförsäkring eller annan typ av försäkring inte täcker den aktuella skadan. Denna bedömning görs av Camigos försäkringsbolag. Försäkringen täcker inte skada på bil. Då gäller er egen bilförsäkring. Camigo ansvarar för skador i den utsträckning som framgår av tvingande lag. Camigo ansvarar inte för ersättning för förlust i näringsverksamhet i någon utsträckning. 

Under tjänstebesöket ansvarar Kunden för sig själv. Det innebär att det är på dennes eget ansvar att ta emot Utföraren på ett tjänstebesök samt att Kund ansvarar för sin egen fysiska hälsa under ett tjänstebesök.  

Det som uttrycks i detta avsnitt begränsar eller förändrar inte Camigos lagstadgade ansvar gentemot Beställare i fråga om felaktiga Tjänster, vilket enligt lag inte kan begränsas eller avtalas bort.

GDPR
Beställaren behöver i samband med beställningen förse Camigo med den information som krävs för att utföra Tjänsten inom ramen för avtalet. De personuppgifter som samlas in och lagras av Camigo omfattas av Camigos Integritetspolicy, som finns på Camigos webbplats – www.camigo.se.

Samtal mellan er och Camigo kommer spelas in för att användas i utbildningssyfte av Camigo. Om ni önskar har ni rätt att begära ut samtalet med oss. 

Force majeure
Varken Camigo eller Beställare kan hållas ansvarig gentemot den andre för skada eller underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor om skadan eller underlåtenheten har sin grund i en omständighet utanför parts kontroll. Såsom omständighet utanför parts kontroll kan avses nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, sabotage, pandemi, extrema väderförhållanden eller krig. Uppräkningen är inte uttömmande. 

Ändring av avtalsvillkor
Camigo har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna villkor. Sådan ändring eller sådant tillägg ska meddelas Beställaren skriftligen senast tre (3) månader innan ikraftträdandet. Beställare har rätt att säga upp avtalet om Beställaren inte accepterar de nya villkoren. Vid sådan uppsägning gäller ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar. 

Tvistlösning
Tvist vid tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna villkor ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Beställaren har rätt att väcka talan i tingsrätten närmast Beställarens hemvist. 

Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.