GDPR

Integritetspolicy
Camigo AB (org.nr: 559360-8424) 217 74 Malmö, kontakt@Camigo.se, www.Camigo.se, (“Camigo”) värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med att du kontaktar oss eller köper våra tjänster.

Denna Integritetspolicy vänder sig till dig som är kund hos Camigo. Nedan beskriver vi hur och varför Camigo samlar in, sparar, hanterar samt, i vissa fall, delar dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.  

 1. PERSONUPPGIFTER 

1.1 Personuppgiftsansvarig
Camigo är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter. Det innebär att Camigo ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 1.2 Personuppgifter som Camigo samlar in eller tar emot
Camigo samlar in eller tar emot följande personuppgifter när vi kommunicerar med dig, du köper våra tjänster, vi ingår ett avtal, när du besöker Camigos webbplats eller använder onlinetjänsterna för våra tjänster:

 • namn,
 • personnummer,
 • postadress,
 • e-postadress,
 • telefon- eller mobilnummer,
 • fastighets- eller lägenhetsbeteckning,
 • hälsa och fysiska förutsättningar,
 • uppgifter som framgår i samtal mellan er och Camigo. Camigo spelar in samtal för att använda som utbildningsmaterial,
 • eventuella önskemål på utförare, 
 • IP-adress,
 • köp- och betalningsinformation,
 • uppgifter som framgår av en kreditupplysning, t.ex. uppgifter om lån och betalningsanmärkningar, och
 • annan information som vi får genom cookies du godkänner att vår webbplats får använda (”Kakor”) eller övrig information som du lämnar till oss.

 

1.3 Varför Camigo samlar in eller tar emot personuppgifter och med stöd av vilken laglig grund
För att Camigos verksamhet ska fungera på bästa sätt för dig som kund behöver vi behandla dina personuppgifter. Enligt gällande rätt får vi bara samla in personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Personuppgifterna får sedan endast behandlas på ett sätt som är förenligt med dessa ändamål. 

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs dessutom att någon av följande rättsliga grunder föreligger; 

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig;
 • Behandlingen är nödvändig för att vi har en rättslig skyldighet att göra något enligt en lag; 
 • Behandlingen är nödvändig för berättigade intressen hos Camigo och dina intressen av att dina personuppgifter inte behandlas väger inte tyngre än Camigos intresse av att behandla dessa; eller
 • Behandlingen baseras på ett samtycke du som person har lämnat. 

När du lämnar personuppgifter till Camigo, eller när vi samlar in sådan information, använder vi dem endast för följande ändamål samt angiven rättslig grund. 

 • Att fullgöra avtal med kund; med den rättsliga grunden fullgörande av avtal använder vi personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund, fullfölja beställning och köp av tjänst eller onlinetjänst, fakturering, säkerställa att varje kund behandlas på rätt sätt, för administration av eller information om uppdateringar, utveckling eller förbättring av avtal, tekniska funktioner eller tjänst samt att hantera eventuella kundärenden t.ex. frågor, reklamation eller klagomål; 
 • Att använda genomförda samtal för kompetensutveckling; med den rättsliga grunden berättigat intresse använder vi personuppgifter för att kunna utbilda personal. De personuppgifter som samlas in är de som framkommer under samtal med Camigo. Om ni önskar har ni rätt att begära ut samtalet med oss; 
 • Att utföra tjänsten med hänsyn till hälsa och fysiska förutsättningar; med den rättsliga grunden samtycke använder vi personuppgifter för att inbokade träffar med Camigos personal ska vara anpassade efter dina individuella förutsättningar; 
 • Att försvara rättsliga anspråk; med den rättsliga grunden berättigat intresse använder vi personuppgifter för att hantera eventuella tvister som uppkommer med kund;
 • Att genomföra personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, brev eller sociala medier; med den rättsliga grunden berättigat intresse använder vi personuppgifter för att skicka information om tjänster eller annan relevant information eller specifikt erbjudande utifrån dina intressen samt preferenser; 
 • Att fullgöra rättsliga förpliktelser; med den rättsliga grunden rättslig skyldighet använder vi personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag, t.ex. behandling av dina personuppgifter med anledning av bokföringskrav eller skatterättsliga regler, eller efter beslut av domstol respektive myndighet;
 • Att genomföra uppdateringar och förbättringar av våra tjänster, onlinetjänster och teknologi; med den rättsliga grunden berättigat intresse använder vi personuppgifter för att vi ska kunna genomföra uppdateringar av teknologin som möjliggör ditt besök, användningen av onlinetjänst eller för att ta del av information via vår webbplats men även för att förstå din användarupplevelse så att vi kan förbättra och utveckla nya onlinetjänster samt teknologi; 
 • Att förhindra otillåten användning av våra tjänster, onlinetjänster och teknologi; med den rättsliga grunden berättigat intresse använder vi personuppgifter för att kunna erbjuda säkra onlinetjänster och teknologi som kan förhindra försök till otillåten tillgång till eller illegal användning av någon av våra onlinetjänster eller teknologi; och 
 • Att kunna registrera begäran från en person att inte ta emot marknadsföring från oss; med den rättsliga grunden berättigat intresse använder vi personuppgifter för att förhindra och korrigera att en person får marknadsföringsutskick från oss.

 

1.4 Överföring eller delning av Personuppgifter
Camigo kommer endast att överföra eller dela dina personuppgifter på det sätt som framgår av denna Integritetspolicy eller som annars är tillåtet eller krävs enligt lag. 

Camigo delar personuppgifter på ett säkert sätt inom koncernen och organisationen för att fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. 

Camigo använder sig av personuppgiftsbiträden, som för vår räkning och enligt vår instruktion, hanterar vissa uppgifter och processer, t.ex. konsulter, leverantörer, IT-system, revision, juridik och marknadsföring. Vid användning av ett personuppgiftsbiträde har Camigo och personuppgiftsbiträdet ingått ett specifikt personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att säkerställa att personuppgifterna är säkra och att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dem. Om Camigo delar eller överför personuppgifter på förut nämnt sätt, kommer de endast att användas för samma ändamål som de ursprungligen samlades in för. 

 Camigo kommer inte att dela eller överföra personuppgifter till en mottagare i ett land utanför EU/EES.

1.5 Lagring och lagringstid
Camigo hanterar personuppgifter i syfte att förse dig med bästa möjliga tjänster, information och service. Vi sparar endast personuppgifter som är nödvändiga och enbart så länge som det är nödvändigt för att fullfölja syftet för vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in eller den längre tid som kan framgå av lag, t.ex. bokföringslagen. Camigo har rutiner som säkerställer att vi inte lagrar personuppgifter längre än nödvändigt och att lagringstiden alltid är så kort som möjligt, enligt följande:

 • Kunduppgifter relaterade till kundavtalet; Personuppgifter och annan relevant information raderas senast sju (7) år efter att samtliga åtaganden enligt avtalet är slutfört eller avtalet har upphört. Lagringstiden är beroende av krav i bokföringslagen, som Camigo är skyldig att följa. Om personuppgifterna inte omfattas av vad som måste sparas enligt bokföringslagen, raderas de senast ett år efter vår senaste kontakt.
 • Kunduppgifter relaterade till ett kundserviceärende; Personuppgifter och annan information relaterat till ett kundserviceärende, inkluderat ärenden som kan leda till en tvist, kommer att raderas senast tio (10) år efter att ärendet är avslutat.
 • Kunduppgifter relaterade till direktmarknadsföring; Personuppgifter raderas direkt och senast efter tre (3) månader om du invänder mot direktmarknadsföring. Om du inte invänder mot direktmarknadsföring under kundförhållandet, raderas uppgifterna när avtalet har upphört och du inte längre är kund till Camigo. 
 • Kunduppgifter relaterade till utveckling och uppdatering; Personuppgifter raderas löpande när de inte längre än nödvändiga för ändamålet, men senast då kundförhållandet upphör. De inspelningar som görs av samtal mellan dig och Camigo raderas efter 3 månader.
 • Personuppgifter insamlade med samtycke; Om du som Kund hos Camigo har lämnat ditt samtycke till att Camigo behandlar känsliga personuppgifter om din hälsa eller dina fysiska förutsättningar kommer dessa sparas under kundförhållandet under förutsättning att personuppgifterna är relevanta för att vi ska kunna uppfylla vårt avtalade uppdrag för dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, vilket medför att vi ska radera dina personuppgifter som baseras på ditt samtycke så snart det är möjligt.

 

1.6 Säkerhetsåtgärder
Camigo vidtar löpande nödvändiga åtgärder för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt och skydda dem från obehörig samt otillåten tillgång. Camigo hanterar endast nödvändiga personuppgifter och de hanteras endast av personer som behöver hantera dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter eller annars för att uppfylla avtalet vi har ingått med dig. 

1.7 Dina rättigheter
Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är följande: 

 • Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag); Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi har om dig samt rätt att få ta del av kopior av sådan information, under förutsättning att det är förenligt med tillämplig lag. Om möjligt får du gärna skicka en eventuell begäran om tillgång till dina personuppgifter från den e-postadress som du tidigare lämnat till Camigo. Om vi får en sådan begäran från dig på annat sätt, kan vi komma att begära kompletterande information från dig för att säkerställa att du är den rätta frågeställaren om samt mottagaren av personuppgifterna ifråga. För mer allmän information om rätten till tillgång, vänligen se hemsidan för den svenska dataskyddsmyndigheten, IMY.
 • Rätt till information; Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna Integritetspolicy är ett första sätt att informera dig om behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftshantering är du välkommen att höra av dig på kontakt@Camigo.se. För mer allmän information om rätten att bli informerad, vänligen se hemsidan för den svenska dataskyddsmyndigheten, IMY.
 • Rätt till rättelse; Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller ofullständiga personuppgifter kompletterade, under förutsättning att det är förenligt med tillämplig lag samt avtalet vi har ingått med dig. För mer allmän information om rätten till rättelse, vänligen se hemsidan för den svenska dataskyddsmyndigheten, IMY.
 • Rätt till radering; Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer då raderas om informationen inte längre är nödvändig för att uppfylla syftet med behandlingen eller om du återkallat ditt samtycke. Camigo är skyldig att spara vissa uppgifter, till exempel uppgifter som behövs för Camigos bokföring eller avtalsefterlevnad. I dessa situationer har Camigo ingen möjlighet att radera dina personuppgifter. Om du ändå vill få personuppgifter som är nödvändiga för att Camigo ska kunna fullgöra avtalet med dig raderade, kan det innebära att Camigo är tvingad att säga upp avtalet med dig.  För mer allmän information om rätten till radering, vänligen se hemsidan för den svenska dataskyddsmyndigheten, IMY.
 • Rätt till begränsning av behandling; Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Camigo är då skyldigt att efterleva din begäran, om Camigo inte är förhindrade att göra det, till exempel för att personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. För mer allmän information om rätten till begränsning av behandling, vänligen se hemsidan för den svenska dataskyddsmyndigheten, IMY.
 • Rätt till invändning; Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Rätten kan åberopas när den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse. Om en invändning görs måste Camigo kunna visa tvingande berättigade skäl för att få fortsätta behandlingen för det specifika ändamålet. Om du invänder mot Camigos direktmarknadsföring kommer behandlingen att upphöra. För mer allmän information om rätten till invändning, vänligen se hemsidan för den svenska dataskyddsmyndigheten, IMY.
 • Rättigheter gällande automatiserade beslut; Du har rätt att begära att en granskning av all profilering som genomförs med hjälp av dina personuppgifter görs av en fysisk individ. Dina personuppgifter kommer dock inte att hanteras inom ramen för automatiserade beslut av Camigo. För mer allmän information om dina rättigheter avseende automatiserat beslutsfattande, vänligen se hemsidan för den svenska dataskyddsmyndigheten, IMY.
 • Rätten till överföring (s.k. dataportabilitet); Du har rätt att få de personuppgifter som du själv har lämnat till oss överförda direkt till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig som du anvisar. Detta gör att du kan överföra informationen i ett maskinläsbart format till en annan mottagare. Rätten till dataportabilitet gäller personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra avtal. För mer allmän information om rätten till dataportabilitet, vänligen se hemsidan för den svenska dataskyddsmyndigheten, IMY.
 • Rätt att återkalla samtycke; Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i de situationer där samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter. För mer allmän information om samtycke, vänligen se hemsidan för den svenska dataskyddsmyndigheten, IMY.

Om du har frågor kring eller vill använda dig av någon av rättigheterna ovan, ber vi dig att kontakta oss på kontakt@camigo.se. I så fall kommer vi att besvara din begäran så snart det är möjligt, och senast inom en månad. Svarsfristen kan förlängas till två månader, om din begäran är komplex eller innefattar flera förfrågningar vid ett och samma tillfälle. 

Det är kostnadsfritt att utöva dina rättigheter. Det är endast om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig som vi enligt lag får ta ut en rimlig avgift som täcker våra administrativa kostnader för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som du begär. 

1.8 Kontakta tillsynsmyndigheten för personuppgifter
Du har även rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet. Relevant dataskyddsmyndighet för Camigo är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan kontakta IMY på något av följande sätt: 

Brev; IMY, Box 8114, 104 20 Stockholm
E post; imy@imy.se
Telefon; 08-6576100
Webbplats; www.imy.se. 

 2. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Integritetspolicyn gäller endast för Camigos personuppgiftsbehandling. Camigos webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser, där Camigo inte är personuppgiftsansvarig. Sådana webbplatser kan innehålla information om personuppgiftsbehandling som vi uppmanar dig att läsa igenom innan du klickar dig vidare. Camigo ansvarar inte för informationen eller innehållet på andra webbplatser och deltar inte i behandling av personuppgifter där. 

3. UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICYN 

Camigo uppdaterar Integritetspolicyn vid behov och den senaste versionen finns alltid tillgänglig via Camigos webbplats eller hos Camigo på kontaktuppgifterna nedan.

 4. KONTAKTA Camigo AB

Om du vill ha mer information, har frågor om vår behandling av personuppgifter, inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill använda dig av någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på något av följande sätt: 

Brev; Camigo AB, Fridhemsvägen 2, 217 74 Malmö
E-post; kontakt@Camigo.se
Telefon; 1234-5678
Webbplats; www.Camigo.se

Ladda ner vår integritetspolicy här

_______________ 

Senast uppdaterad den 2022-08-23