Vetenskapen bakom Camigo

Camigo är en skräddarsydd sällskapstjänst som har som mål att öka livskvalitet och främja ett hälsosamt åldrande i sin helhet utifrån varje persons individuella förutsättningar och önskemål. Du träffar samma camigo varje gång, så ofta som du vill, och träffarna innehåller det som är viktigt för dig.

Hälsofördelarna med social aktivitet är många. Särskilt när naturliga sociala sammanhang försvinner som t.ex. arbetsplatsen. Idén bakom Camigo vilar på vetenskapliga grunder som är framtagna tillsammans med vårt kunniga vetenskapsråd, där främst fyra områden har flätats in i din upplevelse med en camigo.

De 4 delarna för ett hälsosamt åldrande
Det vetenskapliga rådet

De 4 delarna för ett hälsosamt åldrande

Forskning visar att det finns fyra viktiga huvudområden för ett hälsosamt åldrande: social gemenskap, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet. Tillsammans med framstående läkare och forskare inom sina områden har vi utifrån de fyra huvudområdena skapat vår utbildning och camigo-certifiering. Det våra camigos kan hjälpa till med bygger på dessa områden, för att vi ska kunna fånga upp alla delar som kan vara viktiga för de äldres välmående.

Social gemenskap

Samvaro har en lugnande påverkan på människan, är generellt hälsofrämjande för oss och har många positiva effekter på både fysiskt och psykiskt välmående. Social stimulans är även viktigt för att hålla hjärnan frisk och motverka demenssjukdom.

Meningsfullhet

Meningsfullhet genomsyrar allt vi hjälper till med. För att det ska vara möjligt behöver vi vara omsorgsfulla i matchningen mellan camigo och äldre samt vara lyhörda på individen och därefter stödja personen i dennes val och önskemål. Att känna sig delaktig i samhället, behövd eller att kunna klara sig själv i vardagen och få positiva upplevelser är exempel på sådant som kan skapa meningsfullhet.

Fysisk aktivitet

Det finns många positiva effekter från fysisk aktivitet och utevistelse för äldre personer. Det är viktigt för att behålla sin funktion och sitt oberoende och minskar även risken för depressioner och nedsatt kognitiv funktion. Fysisk aktivitet kan anpassas efter ålder och förmåga och behöver inte alltid vara ansträngande för att vara effektiv.

Goda matvanor

Bra, näringsriktiga måltider och matlust skapar förutsättningar att orka delta i aktiviteter och sammanhang, det bidrar till en god cirkel som påverkar livskvaliteten i stort. För att skapa goda matvanor är det viktigt att måltiderna anpassas efter den äldres behov, önskemål och vanor.

Samvaro har en lugnande påverkan på människan, är generellt hälsofrämjande för oss och har många positiva effekter på både fysiskt och psykiskt välmående. Social stimulans är även viktigt för att hålla hjärnan frisk och motverka demenssjukdom.

Meningsfullhet genomsyrar allt vi hjälper till med. För att det ska vara möjligt behöver vi vara omsorgsfulla i matchningen mellan camigo och äldre samt vara lyhörda på individen och därefter stödja personen i dennes val och önskemål. Att känna sig delaktig i samhället, behövd eller att kunna klara sig själv i vardagen och få positiva upplevelser är exempel på sådant som kan skapa meningsfullhet.

Det finns många positiva effekter från fysisk aktivitet och utevistelse för äldre personer. Det är viktigt för att behålla sin funktion och sitt oberoende och minskar även risken för depressioner och nedsatt kognitiv funktion. Fysisk aktivitet kan anpassas efter ålder och förmåga och behöver inte alltid vara ansträngande för att vara effektiv.

Bra, näringsriktiga måltider och matlust skapar förutsättningar att orka delta i aktiviteter och sammanhang, det bidrar till en god cirkel som påverkar livskvaliteten i stort. För att skapa goda matvanor är det viktigt att måltiderna anpassas efter den äldres behov, önskemål och vanor.

Möt det vetenskapliga rådet

Camigos idé och interna utbildningar bygger på vetenskapliga grunder och är kvalitetssäkrade av vårt kunniga vetenskapsråd. Rådet består av framstående doktorer och professorer inom relevanta ämnen för ett hälsosamt åldrande.  Genom samarbetet tillsammans med vårt forskningsråd har vi en unik inblick i den senaste forskningen – något som håller vårt tjänsteutbud och våra utbildningar under ständig utveckling.

Lennart Minthon

PROFESSOR INOM KLINISK MINNESFORSKNING

Lennart har forskat inom minnessjukdomar i mer än 30 år och skrivit över 250 vetenskapliga artiklar inom ämnet. Utöver det är han professor på Lunds Universitet och har jobbat som både klinikchef och forskningsledare vid Neuropsykiatriska kliniken i Malmö. Lennart är grundare till BPSD-registret som har som syfte och mål att genom multiprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Andra initiativ som fått nationell och internationell uppmärksamhet är Minneskliniken och Migrationsskolan. Lennart Minthon har tilldelats en rad priser för sitt arbete, bland annat Guldskalpellen och näringslivspriset inom Life Science.

Eva Granvik

DEMENSSJUKSKÖTERSKA OCH CERTIFIERAD UTBILDARE i BPSD-registret

Eva har många års erfarenhet och kunskap om beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD), vilket gett henne en djup förståelse för hur man bemöter och förhåller sig till personer vid olika symptom. Hon har bland annat arbetat i över 15 år som sjuksköterska vid Minnesklinikens specialistavdelning för personer med BPSD. Därefter som 10 år som enhetschef på Kunskapscentrum demens i Region Skåne och som registerhållare för BPSD-registret, svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (varav fem år med att bygga upp det och därefter tio år i styrgrupp och kansli). Numera arbetar Eva med BPSD-registret ute i verksamheterna som demenssjuksköterska och certifierad utbildare i BPSD-registret.

Robert Eng

SPECIALIST INOM ALLMÄNMEDICIN

Robert är specialist inom allmänmedicin och har jobbat som läkare i över 20 år. Han har gedigen och bred kunskap om hälsa i högre ålder. I slutet på 90-talen började Robert som tillförordnad distriktsläkare på smålands äldreboenden, inklusive jour och hembesök, han arbetade därefter nära äldrevården i över 20 års tid. Idag driver Robert en egen mottagning och en stor del av hans patienter är i det äldre segmentet. Från sin erfarenhet förmedlar han vikten av att se varje individ och att ha kunskap om på vilka sätt man kan förbättra och stärka dennes mående och vardag. Robert menar att man många gånger med hälsosamma och förebyggande vanor kan undvika eller minska behovet av mediciner som individen använder.

Patrik Grahn

PROFESSOR I LANDSKAPSARKITEKTURENS MILJÖPSYKOLOGI

Patrik har sedan mitten av 80-talet forskat på sambandet mellan vistelse i olika typer av grönområden och hälsa, vilket gett både uppmärksamhet och bidrag till utveckling på området. Patrik var initiativtagare till och forskningsledare i Alnarps rehabiliteringsträdgård vid starten 2002, en forskningsanläggning som har presenterat en rad uppmärksammade resultat avseende rehabilitering av personer med stressrelaterad mental ohälsa. Genom sin långa bakgrund inom miljöpsykologi har Patrik både kunskap och förståelse kring hur vi kan ta del av naturens olika hälsofördelar och varför det är viktigt att vi vistas utomhus. Patrik är en av författarna till läroboken “Vård, omsorg och rehabilitering utomhus”, innehållande information och kunskap som en del av vår utbildning och Camigo-certifiering bygger på.

Anna Bengtsson

AGR. DR, FORSKARE OCH LEKTOR INOM MILJÖPSYKOLOGI

Anna är landskapsarkitekt, agronomie doktor i landskapsplanering med inriktning miljöpsykologi och universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). På SLU både forskar och undervisar hon om hälsofrämjande utemiljöer. I sin forskning har Anna bland annat fokuserat på utemiljöns betydelse för äldres hälsa och välbefinnande, samt på evidensbaserad design av utemiljöer i vårdsammanhang. Med denna erfarenhet och kunskap har Anna bland annat insikter om vad som kan vara viktigt att tänka på vid utevistelse tillsammans med äldre. Även Anna är en av författarna till läroboken “Vård, omsorg och rehabilitering utomhus”.